Общи условия за ползване на сайта https://alystal.com

I. Съгласяване с условията

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия представляват правно обвързващо споразумение и регламентират отношенията между "Алистал" ЕООД, ЕИК 206330900 и Посетителите на уеб сайта, намиращ се на интернет адрес https://alystal.com.

(2) Моля, прочетете внимателно Общите условия, преди да започнете да използвате https://alystal.com, защото използвайки този уеб сайт, вие приемате и се съгласявате да спазвате тези Общи условия.

(3) Ако не сте съгласни с всички настоящи Общи условия, тогава ви е изрично забранено да използвате https://alystal.com и трябва незабавно да прекратите използването му.

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Посетители на уеб сайта на 01.04.2020г.

Общи условия за ползване на сайта https://alystal.com

(2) Алистал си запазва изричното право да променя тези Общи условия от време на време, без да Ви уведомява. Вие приемате и се съгласявате, че е ваша отговорност да преглеждате този уеб сайт и настоящите Общи условия от време на време и да се запознаете с всякакви модификации.

(3) Продължавайки да използвате този уеб сайт след модификациите споменати в ал. 2 ще представлява потвърждение на променените Общи условия и съгласие за спазване и обвързване с променените Общи условия.

Чл. 3. Уеб сайта https://alystal.com е предназначен за потребители на възраст поне 13 години. Всички посетители, които са непълнолетни в държавата, в която пребивават (обикновено под 18-годишна възраст), трябва да имат разрешение и да бъдат пряко контролирани от техния родител или настойник, за да използват сайта. Ако сте непълнолетен, трябва да накарате вашия родител или настойник да прочете и да се съгласите с тези Общи условия, преди да използвате https://alystal.com.

II. Общи положения

Чл. 4. Информацията, предоставена на https://alystal.com, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е държава, когато такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба, или което би подложило Алистал на някакво изискване за регистрация в тази държава.

Чл. 5. Уеб сайтът на Алистал предоставя на Посетителите:

- Информация по различни теми от областта на дизайна на потребителско изживяване и уеб ползваемостта.
- Информация относно дейността, услугите и цените на Алистал.
- Достъп до публикуваните ресурси и новини.
- Информация по други теми, касаещи търговската дейност на Алистал.

Чл. 6. Алистал може да използва всякакви отзиви, идеи, коментари, искания за подобрения, препоръки или предложения, които изпращате или споделяте доброволно с Алистал, без никакви задължения към вас. По този начин предоставяте на Алистал безсрочни изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и ще имаме правото на неограничено използване и разпространение на тези предложения за всяка законна, търговска или друга цел, без признание или обезщетение за вас.

Чл. 7. Посетителите на https://alystal.com се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Алистал при ползването на https://alystal.com и съдържащите се в него материали.

Чл. 8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

III. Интелектуална собственост

Чл. 9. (1) Всички публикации в уеб сайта на Алистал са изключителна интелектуална собственост на Алистал и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Публикациите не могат да бъдат ползвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Алистал, включително не могат да бъдат копирани в уеб сайтове на трети лица.

(2) Изображенията в уеб сайта на Алистал и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Алистал, не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Алистал.

Чл. 10. (1) Алистал не разрешава ползването по какъвто и да било начин на съдържанието на уеб сайта https://alystal.com чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в https://alystal.com от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговски практики, и при положение, че с препращането и начините на представяне на препратката Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. Защита на личните данни

Чл. 11. Нас ни е грижа за поверителността и сигурността на вашите данни. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност. Използвайки този уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл. 12. (1) Алистал предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за поверителност, обявена на уеб сайта на Алистал.

(2) Алистал не събира лична информация, която може да помогне за реално идентифициране на Посетителите на този уеб сайт. В допълнение, Алистал не предоставя лична информация на трети лица, като https://alystal.com не изисква регистрация за ползване от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през https://alystal.com Посетителите се съгласяват да получават електронни съобщения от Алистал на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) "Алистал" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Чл. 13. Алистал не изпраща непоискани търговски съобщения на своите потребители без предварителното им съгласие.

Това е противозаконна и неетична практика, която Алистал твърдо отказва да прилага. В случай, че наш клиент доброволно се е съгласил да получава рекламни или други съобщения, той винаги има правото да се откаже от тях.

КЗП води електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на Министерския съвет. На тези електронни адреси е забранено да се изпращат непоискани търговски съобщения и ако по някаква причина сте вписани в този регистър, молим ви да ни уведомите.

V. Ограничение на отговорността

Чл. 14. (1) Алистал предоставя достъп до съдържанието на https://alystal.com такова, каквото е и не гарантира, че насоките в публикациите на този уеб сайт водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Алистал не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от изпълнение на съвети или насоки, съдържащи се в материали публикувани на https://alystal.com.

(3) Алистал не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие ползването на https://alystal.com и съдържащите се в него материали.

Чл. 15. Този уебсайт може да ви свързва с други сайтове в Интернет или да включва по друг начин препратки към информация, документи, софтуер, материали и/или услуги, предоставяни от други страни.

Тези уеб сайтове могат да съдържат информация или материали, които някои хора могат да намерят за неподходящи или обидни.

Тези други уеб сайтове, собственост на трети страни не са под наш контрол и вие признавате, че ние не носим отговорност за точността, спазването на авторските права, законността, благоприличието или който и да е друг аспект на съдържанието на такива сайтове, нито сме отговорни за грешки или пропуски във всякакви препратки към други страни или техните продукти и услуги.

Включването на такива хипервръзки или препратки е предоставено само за ваше удобство и не означава одобрение или асоцииране с уеб сайта или страната от нас, или каквато и да е гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се.

При посещение на някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

VI. Промени и прекъсвания

Чл. 16. (1) На сайта https://alystal.com може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до уеб сайта, включително публикации, графики, изображения и разнообразна друга информация. Ние си запазваме правото, по свое собствено усмотрение, да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме, изтриваме или актуализираме информацията на този уеб сайт по всяко време, без предварително да известяваме Потребителите.

(2) Също така си запазваме правото да прекратим съществуването на целия уеб сайт или част от него, без предизвестие, по всяко време.

(3) Алистал не носи отговорност пред Потребителите или трета страна за каквито и да било модификации, промяна на съдържание, спиране или прекратяване на сайта.

Чл. 17. (1) Не можем да гарантираме, че този уеб сайт ще бъде достъпен през цялото време. Хостинг компанията може да има хардуерни, софтуерни или други проблеми или да й се наложи да извърши поддръжка, свързана с https://alystal.com, което да доведе до прекъсвания, закъснения или грешки.

(2) Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от вашата невъзможност за достъп или използване на сайта по време на принудително бездействие на сайта.

(3) Нищо в настоящите Общи условия няма да се тълкува като задължаващо ни да поддържаме сайта или да предоставяме корекции, актуализации или подобрения във връзка с това.