Подобрете ползваемостта на вашия онлайн магазин и обогатете изживяването

Експертният UX анализ на Алистал е рентабилен метод за подобряване на ползваемостта, който помага на потребителите да постигнат своите цели при използване на вашия онлайн магазин.

Подобрете ползваемостта на вашия онлайн магазин и обагете изживяването

Каква е ролята на експертния анализ за ползваемост?

Експертният анализ за ползваемост обикновено допълва и разширява добре познатите евристични методи за оценяване на ползваемостта.

При този тип анализ целта е даден онлайн магазин да се провери за проблеми с ползваемостта и да се идентифицират възможности за подобрение на дизайна на неговия интерфейс. Познат е като експертен преглед за ползваемост (Usability Expert Review).

Разграничението между евристичните оценявания и експертните анализи е замъглено в много бизнес организации. Добре е да се мисли за експертния анализ като за по-обща версия на евристично оценяване, съчетано с най-добри практики за дизайн на уеб сайт.

Ролята на експертният преглед за ползваемост е да предостави задълбочена диагностика на вашия уеб сайт за електронна търговия.

ПРЕДИМСТВА НА АНАЛИЗА

Бързо установяване на пречки за ползваемост на онлайн магазина.

Откриване на над 30% от проблемите, установени в процеса на реализация на тест за ползваемост.

Генериране на решения, които можете да приложите веднага.

Формиране на разумна цена в сравнение с цената за извършване на тест за ползваемост.

Методология при оценяване на дизайн на онлайн магазин

Методология при оценяване на дизайн на онлайн магазин

При извършване на анализ за ползваемост експерт от Алистал оценява дизайна на вашия онлайн магазин спрямо:

  • Доказани принципи на диалог и взаимодействие между човек и информационна система.
  • Най-добри практики от областта на човешките фактори и когнитивната психология.
  • Списък с признати насоки за ефективен уеб дизайн, който сме съставили през годините на проучване на ползваемостта.
  • Експертизата и практическия опит на оценителя в областта на софтуерната ергономия.

Оценяването помага за идентифициране на силните и слабите страни на текущия дизайн на системата

Констатациите от анализа се приоритизират според сериозността на проблема и честотата на извършване на действията от потребителите.

Заключенията на експерта оценител се обобщават в писмен доклад с подробна информация и препоръки, които се представят на клиента на предварително организирана бизнес среща.

Оценяването помага за идентифициране на силните и слабите страни на текущия дизайн

Eкспертeн анализ или тест за ползваемост? Какво да изберем

Запомнете: Един експертен анализ никога не е заместител на тест за ползваемост. Има три причини за това.

1

Видовете проблеми с ползваемостта, открити при извършване на експертен анализ, варират спрямо тези, които ще бъдат разкрити по време на тест за ползваемост (Usability Testing).

Затова комбинирането на тези два метода води до осъществяване на най-добрия цялостен дизайн.

Констатирането на типа проблеми е ограничено от уменията на специалиста по ползваемост и не може да бъде използвано за идентифициране на непредсказуеми проблеми, които възникват само при реални потребители.

Реалните потребители винаги ни изненадват. Те често имат проблеми, които не очакваме, и дори понякога преодоляват  успешно такива, които сме очаквали да ги затруднят.

От тази гледна точка, тестването на ползваемостта с потребители може да разкрие проблеми, за които експертът не е помислил поради специфичността на знанията или нуждите на реалната аудитория.

Трудно е дори за експертите да предвидят как ще реагират потребителите, защото потребителите не са рационални. Те не са като експертите. Потребителите понякога ще използват даден продукт или услуга по начин, по който дори не сте си представяли.

Струва си да се замислите кога би си заслужавало да извършите експертен анализ, а не тест за ползваемост и обратното.

Използвайте матрица 2х2, за да изберете метод за оценяване на ползваемостта

Методи за оценяване на ползваемостта

1

Когато имате нужда от силен аргумент изберете да използвате тест за ползваемост, а не експертен анализ.

Ползвайте тест за ползваемост, а не експертен анализ когато имате нужда от силен аргумент.

Екипите по научноизследователска дейност и маркетинг често разполагат със силни принципни дизайнерски становища по много въпроси, многократно възниквали в практиката. Резултатите от експертния анализ могат за тях да прозвучат просто като още едно становище по даден въпрос.

Въпреки това, поведенческите данни придобити при тест за ползваемост често са обнадеждаващи за мениджърите, особено в инженерните организации.

Тестовете за ползваемост също така имат силна психологическа полза за наблюдателите.

Ако разработчиците на програмен код могат да наблюдават хора, които имат проблеми с ползването на техните уеб сайтове или продукти, това изживяване често е по-убедително от мнението на UX професионалист, колкото и да е подобно то.

Най-голямата полза от тест за ползваемост е, че той „изважда“ дизайнерската критика от сферата на мнението и я поставя в сферата на реалните данни.

1

Когато е важно да дадете приоритет на своите открития изберете тест за ползваемост, а не експертен анализ.

Въпреки че има начини за приоритизиране на резултатите, които произлизат от тест за ползваемост, винаги е по-добре да откриете по-големите проблеми засягащи потребителите, които се опитват да изпълняват задачи.

Проблеми, които противоречат на най-добрите дизайнерски практики, ще бъдат уловени при експертен анализ, така че да могат да бъдат разгледани преди да губите време с реални участници.

Понякога обаче по-големите проблеми могат да бъдат пропуснати при експертен анализ.

За щастие можете да подложите един и същ проект на толкова кръгове на оценка на ползваемостта, колкото позволява времето и ресурсите ви.

Изберете тест за ползваемост, когато е важно да дадете приоритет на своите открития.

Кога да правите експертен UX анализ за ползваемост

Експертните анализи за ползваемост могат да се правят на всеки етап от цикъла на проектиране (концепция, анализ, проектиране, внедряване, тестване и поддръжка) ако екипът има достъп до UX експерт.

Кога да правите експертен анализ за ползваемост

Ако направите анализа на ранен етап от проекта, можете да имплементирате констатациите, направени в него, в рамки и дизайнерски концепции. Ако го направите късно в разработката, можете да предвидите потребителски проблеми и да проектирате заобикалящи решения.

Тъй като времето на UX експерта може да бъде доста ценно, в много бизнес организации експертните анализи се използват:

  • По време на разработване на онлайн магазин.
  • Преди стартиране на онлайн магазин.
  • Преди голям проект за редизайн на онлайн магазин.
  • При по-нататъшно развитие на един онлайн магазин.

Дори да не сте изправени пред сериозно предизвикателство за редизайн, добра практика е да правите експертен анализ на всеки 2 до 5 години извън жизнения цикъл на основния дизайн. Така ще гарантирате, че дизайнът все още обслужва нуждите на вашите потребители по подходящ и ползваем начин.

Понякога експертният преглед се счита за крайния етап от фазата на проекта, където дизайнът (или напълно разработеният проект) се съпоставя спрямо първоначалните му цели и, ако е успешен, задейства следващата фаза: разработка или стартиране.

Препоръчва се итеративно провеждане на някакъв вид анализ на дизайна по време на творческата фаза когато дизайните все още са достатъчно гъвкави, за да бъдат лесно модифицирани. Въпреки че може да не си позволите пълен експертен анализ на всяка итерация на дизайна, все пак може да сте в състояние да редувате критиките на дизайна с тестове с пряко участие на потребители и от време на време да извършвате експертни прегледи.

Експертен анализ за ползваемост и процес на тестване

Един цикъл на проектиране може да включва множество самостоятелни дизайнерски критики по време на ранната фаза на създаване на дизайн. След това, след като дизайнът е доста стабилен и са създадени прототипи с по-голяма точност, трябва да се проведе някаква форма на независима оценка: или експертен анализ, или проучване за ползваемост.

Какво е „експертен анализ за ползваемост“

Експертният анализ е ценен метод за разкриване на проблеми с ползваемостта, допълващ тестовете за ползваемост с реални потребители.

Анализът се извършва от експерт с опит в ползваемостта и принципите на човешко поведение. Експертът оценява даден онлайн магазин и изготвя доклад с препоръки за отстраняване на установените проблеми с ползваемостта.